La caça i la pesca són activitats que sempre s’han desenvolupat a la vall i que són compatibles amb la inscripció al foto_2_truitapatrimoni mundial, atès que són activitats tradicionals que no posen en perill els valors de l’espai. Són activitats de lleure, regides per les mateixes lleis i normatives que s’apliquen a la resta del territori andorrà.

La pràctica totalitat de la vall del Madriu-Perafita-Claror en l’actualitat està considerada com a terreny cinegètic comú on s’hi pot practicar la caça sense altres limitacions que les previstes en la Llei de caça i normes complementàries, durant els dies hàbils que es marquen anualment mitjançant una ordre ministerial.

Pel que fa a la pesca, en l’actualitat a la vall del Madriu-Perafita-Claror les masses d’aigua estan classificades com a “Aigües lliures per la pesca” en què aquesta activitat pot exercir-se sense altres limitacions que les establertes en la Llei i el reglament de pesca i les disposicions que els desenvolupen o complementen, sense que estiguin sotmeses a cap règim especial. Els peixos que poden ser pescats són els de la família dels salmònids (truita comuna, truita arc iris i salmó de font), i una altra espècie que també està autoritzada és la granota roja (Rana temporaria).

A la caseta d’informació del circuit de les fonts podreu adquirir la vostra llicència de pesca i/o permisos d’acotats de pesca.

L’article 11 del Pla de gestió indica que:

11.1- Es fomenta la protecció i la conservació tant de la fauna silvestre com dels ecosistemes aquàtics.

11.2- Roman prohibida la caça, la captura i la comercialització d’espècies animals, de llurs despulles o fragments i, en el cas d’espècies ovípares, de llurs ous o nius, tret dels supòsits contemplats en l’apartat següent.

11.3- D’acord amb la normativa vigent en aquestes matèries, la caça i la pesca podran ser autoritzades segons una planificació científica prèvia i uns plans sectorials per zones i espècies tot i respectant ensems la normativa general en matèria de caça i pesca.”

Per més informació, visiteu la pàgina de la Federació Andorrana de Caça i Pesca: www.facip.com