Estrat arbori:

A la vall del Madriu-Perafita-Claror podem trobar 30 espècies d’arbres “faneròfits”:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • 2 espècies de faneròfits perennifolis:

El ginebre [Juniperus communis]
El ginebre comú [Juniperus communis subsp. communis]

  • 7 espècies de macrofaneròfits perennifolis:

L’avet blanc [Abies alba]
El boix Acomú [Buxus sempervirens]
L’avet roig [Picea abies]
El pi negre [ Pinus mugo subsp. uncinata ]
El pi roig [Pinus sylvestris]
El saüc racemós [Sambucus racemosa]
El teix [Taxus baccata]

  • 2 espècies de faneròfits caducifolis:

El roser alpí [Rosa pendulina][²]
La gerdera [Rubus idaeus]

  • 1 espècie de megafaneròfit caducifoli:

El cirerer bord [Prunus padus]

  •  18 espècies de macrofaneròfits caducifolis:

El negundo [Acer negundo]
L’erable [Acer platanoides subsp. platanoides]
El vern [Alnus glutinosa]
El beç [Betula pendula]
El beç pubescent [Betula pubescens]
L’avellaner [Corylus avellana]
La freixera [Fraxinus excelsior]
El pollancre ver [Populus nigra]
El trèmol [Populus tremula]
El roure de fulla gran [Quercus petraea]
El roure martinenc [Quercus pubescens]
El salze blanc [Salix alba]
El gatell [Salix atrocinerea]
El gatsaule [Salix caprea]
La sarga [Salix elaeagnos]
El besurt [Sorbus aucuparia]
El tell [Tilia platyphyllos]
El tortellatge [Viburnum lantana]

[¹] enllaç en castellà
[²] enllaç en francès