C/ Prat de la Creu 74-76, baixos. Andorra la Vella

conditions de paiement (en catalan)

 • TERMES I CONDICIONS DE VENDA DEL LLOC WEB 

  LA COMISSIÓ DE GESTIÓ DE LA VALL DEL MADRIU-PERAFITA-CLAROR posa a la seva disposició un servei de compra en línia que li permetrà comprar els productes/serveis disponibles a la nostra pàgina web.

  En el present document s’estableixen las “CONDICIONS GENERALS DE VENDA” que regulen el funcionament d’aquest Lloc web i la contractació/reserva de productes/serveis a través de www.madriu-perafita-claror.ad i els seus subdominis. L’ús del Lloc web constitueix que li sigui d’aplicació l’acceptació d’aquestes condicions generals de venda. No obstant això, si té algun dubte o consulta sobre elles pot contactar amb el nostre servei d’Atenció al Client a través de: : portal@areafdes-cp5012.wordpresstemporal.com

  Aquestes CONDICIONS GENERALS DE VENDA han estat redactades de conformitat amb allò que estableix:

  La Llei 12/2013, del 13 de juny del Comerç , Llei 13/2013 del 13 de juny, de competència efectiva i protecció al consumidor, Decret del 07-08-2013 d’aprovació del Reglament regulador dels fulls oficials de queixa, reclamació i denúncia en matèria de consum.

   

  1           INFORMACIÓ GENERAL DE CONTACTE

  De conformitat amb l’article 27 de la Llei 13/2013, del 13 de juny de competència efectiva i protecció del consumidor, s’informa que la titularitat d’aquest lloc web, www.madriu-perafita-claror.ad, (des d’ara Lloc web) i els seus subdominis l’ostenta: LA COMISSIÓ DE GESTIÓ DE LA LA VALL DEL MADRIU-PERAFITA-CLAROR constituïda per un Cònsol o un Conseller de Comú de les pàrroquies d’Encamp, Andorra la Vella, Sant Julià de Lòria i Escaldes-Engordany segons el Pla de gestió de la Vall del Madriu-Perafita-Claror publicat al BOPA el 28.12.2011 , amb NRT U-800941-R, radicada a C/PRAT DE LA CREU, 74-76, AD500 ANDORRA LA VELLA

  Contacte: info@areafdes-cp5012.wordpresstemporal.com

   

  2           DEFINICIONS I OBJECTE 

  Els termes utilitzats en les presents condicions es defineixen de la següent manera:

  Usuari”: Qualsevol persona que navegui per la pàgina web.

  Client”: Aquella persona que reserva un o més serveis dels que s’ofereixen en la pàgina web.

  Servei”: Qualsevol prestació que ofereix LA COMISSIÓ DE GESTIÓ DE LA VMPC en la pàgina web, com la reserva d’actvitats i tallers.

  Proveïdor o prestador de serveis”: Fa referencia a qualsevol proveïdor de serveis que ofereix el servei contractat pel Client, el qual no ofereix directament LA COMISSIÓ DE GESTIÓ DE LA VMPC .

  Comanda”: Contractació d’un servei mitjançant la pàgina web.

  El propòsit de les presents “CONDICIONS GENERALS DE VENDA” és en primer lloc, informar als usuaris Clients de les condicions i modalitats en què LA COMISSIÓ DE GESTIÓ DE LA VMPC , procedirà a la venda del productes/serveis oferts i, en segon lloc, informar sobre els drets i obligacions de “les parts” en el marc de la venda dels productes/serveis per part de LA COMISSIÓ DE GESTIÓ DE LA VMPC  al Client (en endavant “el Client”).

  Les presents “CONDICIONS GENERALS DE VENDA” s’aplicaran sense restricció ni cap reserva, a totes les vendes de serveis realitzades a través del Lloc web. Per tant, “el Client”, al realitzar una contractació de productes/serveis reconeix conèixer amb caràcter previ a la realització de la Comanda les presents “CONDICIONS GENERALS DE VENDA”, i les accepta total i plenament.

  LA COMISSIÓ DE GESTIÓ DE LA VMPC es reserva en tot moment la possibilitat de modificar unilateralment les presents “CONDICIONS GENERALS DE VENDA”. No obstant això, seran aplicables a la Comanda aquelles que el Client hagués acceptat en el moment de realitzar la contractació. Per aquest motiu, es recomana al Client que llegeixi, desi i imprimeixi una copia de les presents Condicions Generals de venda al formalitzar la compra.

  Les presents “CONDICIONS GENERALS DE VENDA” inclouen les Condicions Generals d’ús de la página web i es completaran amb les disposicions de la Política de Privadesa i la Política de Cookies.

  Així mateix, la contractació d’un servei ofert per un dels proveïdors de serveis que figuren a la pàgina web, implica l’acceptació explicita de les condicions particulars i polítiques de contractació de cada proveïdor de serveis en qüestió.

   

  3           PRODUCTE I SERVEI

  LA COMISSIÓ DE GESTIÓ DE LA VMPC, a través del Lloc web, actua alhora com a propietària i com a promotora de Proveïdors de serveis i, posa a la venda els productes/serveis següents: tallers, activitats, així com altres serveis presents al domini i subdominis de LA COMISSIÓ DE GESTIÓ DE LA VMPC.

   

  4           ACCÉS DE PERSONES USUÀRIES

  El simple accés al Lloc web, atribueix a qui ho realitza la condició de persona usuària.

  L’ús de serveis oferts a la pàgina web és lliure per a les persones usuàries, no comportant cap comissió ni cost de cap tipus en l’accés a la pàgina web, llevat pel que fa al cost de la connexió a través de la xarxa de telecomunicacions subministrada pel proveïdor d’accés contractat per la persona usuària, que serà a càrrec d’aquest.

  L’accés a través d’aplicacions de tercers (per exemple, Facebook) implica que la seguretat en l’accés per aquesta via és responsabilitat d’aquestes entitats. Així mateix, el Lloc web declina qualsevol responsabilitat directa o indirecta per la caiguda dels sistemes o poca disponibilitat de la web o qualsevol situació similar.

   

  5           NORMES D’ÚS DEL LLOC WEB

  La persona usuària serà responsable de la totalitat dels seus continguts publicats i de la seva veracitat. La persona usuària serà l’única responsable de les manifestacions falses, inexactes o desactualitzades que es realitzin i dels perjudicis que, al respecte, causi a LA COMISSIÓ DE GESTIÓ DE LA VMPC o a terceres persones com a conseqüència de l’incompliment d’aquest deure.

  Mitjançant l’ús d’aquest lloc web, la persona usuària accepta que la major part de les comunicacions amb LA COMISSIÓ DE GESTIÓ DE LA VMPC siguin electròniques, a través del correu electrònic indicat pel propi usuari o Client.

  A efectes contractuals, l’Usuari consent a utilitzar aquest mitjà electrònic de comunicació i reconeix que tot contracte, notificació, informació i altres comunicacions que LA COMISSIÓ DE GESTIÓ DE LA VMPC enviï de forma electrònica compleixen amb els requisits legals de ser per escrit. Aquesta condició no afectarà els drets reconeguts per llei a l’Usuari.

  L’Usuari pot enviar notificacions i/o comunicar-se amb LA COMISSIÓ DE GESTIÓ DE LA VMPC a través de les dades de contacte que en aquestes Condicions es faciliten i, si s’escau, a través dels espais de contacte del Lloc web. Igualment, llevat que s’estipuli el contrari, LA COMISSIÓ DE GESTIÓ DE LA VMPC pot contactar i/o notificar a l’Usuari en el seu correu electrònic o a l’adreça postal facilitada.

  La persona usuària es compromet a fer un ús raonable i raonat dels serveis del Lloc web i a complir les “CONDICIONS GENERALS DE VENDA”, reservant -se LA COMISSIÓ DE GESTIÓ DE LA VMPC el dret de limitar si així ho estimés convenient.

  El lloc web està regit per la legislació aplicable a Andorra. LA COMISSIÓ DE GESTIÓ DE LA VMPC no assegura que el Lloc web compleixi amb legislacions d’altres països, ja sigui total o parcialment i declina tota responsabilitat que es pugui derivar d’aquest accés.

  Queda terminantment prohibit:

  • Utilitzar el nom de LA COMISSIÓ DE GESTIÓ DE LA VMPC amb fins professionals o lucratius directa o indirectament.
  • Utilitzar el Lloc web LA COMISSIÓ DE GESTIÓ DE LA VMPC per a fins que no siguin l’adquisició de productes i/o serveis
  • Realitzar compres falses o fraudulentes. Si raonablement es pogués considerar que s’ha fet una compra d’aquesta índole, podria ser anul·lada i s’informaria a les autoritats competents.
  • La publicació de contingut ofensiu, de qualsevol classe, sexista, racista, difamatori i/o contrari a la legislació vigent a Andorra.
  • Calumniar, abusar, acorralar, molestar, amenaçar o infringir els drets legals, com els drets de privacitat o publicitat, entre d’altres.
  • Utilitzar la pàgina web per a fins de promoció no autoritzats expressament per l’equip LA COMISSIÓ DE GESTIÓ DE LA VMPC o la difusió de contingut publicitari no autoritzat.
  • Suplantar la identitat, amb les conseqüències legals que d’això es deriven.
  • Difondre, publicar o sol·licitar informació que promogui la realització de cap acte il·lícit en la seva jurisdicció, incloent, però no limitant a: fraus electrònics, SPAM, Phishing, Spoofing, Forgery i qualsevol altre tipus de conducta que sigui considerada un acte il·legal.
  • Realitzar qualsevol ús fraudulent del Lloc web.

   

  6           PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

  El lloc web està protegit per drets de propietat intel·lectual i industrial. Amb caràcter enunciatiu, que no limitatiu, els continguts, disseny gràfic, codi font, logos, textos, gràfics, il·lustracions, fotografies i altres elements que apareixen al Lloc web. Per això, la persona usuària reconeix que la reproducció, distribució, comercialització, transformació i en general, qualsevol forma d’explotació, per qualsevol procediment, de tot o part del Lloc web constitueix una infracció de drets de propietat intel·lectual i industrial de LA COMISSIÓ DE GESTIÓ DE LA VMPC o de la titular dels mateixos, llevat que l’usuari o la usuària hagués obtingut la prèvia autorització expressa.

  Qualsevol ús aliè a LA COMISSIÓ DE GESTIÓ DE LA VMPC, inclosa la reproducció, modificació, distribució, transmissió, reedició, arranjaments o representació de qualssevol elements de la mateixa està estrictament prohibit excepte consentiment exprés escrit de LA COMISSIÓ DE GESTIÓ DE LA VMPC.

  La persona usuària no podrà modificar o utilitzar aquesta propietat intel·lectual i industrial de manera que la seva divulgació suposi un perjudici per a LA COMISSIÓ DE GESTIÓ DE LA VMPC.

  LA COMISSIÓ DE GESTIÓ DE LA VMPC reclamarà pels danys i perjudicis derivats de l’ús indegut per part de terceres persones de la seva propietat intel·lectual i industrial.

  LA COMISSIÓ DE GESTIÓ DE LA VMPC no concedeix cap llicència o autorització d’ús de cap classe sobre els seus drets de propietat intel·lectual i industrial o sobre qualsevol altre dret o propietat relacionat en el Lloc web, els serveis o els continguts.

   

  7           NOTIFICACIÓ D’INFRACCIONS

  En cas que la persona usuària infringeixi drets de propietat intel·lectual i / o industrial o qualsevol altre dret de terceres persones, serà advertit per LA COMISSIÓ DE GESTIÓ DE LA VMPC en el moment en què aquesta tingui coneixement de tals infraccions perquè cessi en la publicació dels continguts infractors. En aquest cas, la persona usuària respondrà per aquestes infraccions.

  Si qualsevol persona o entitat considera que els continguts publicats al lloc web infringeixen els seus drets a l’honor, a la intimitat, a la imatge o qualsevol dret podrà comunicar-ho a LA COMISSIÓ DE GESTIÓ DE LA VMPC per qualsevol de les vies de contacte que figuren en el Lloc web amb l’assumpte “Vulneració de drets”, sol·licitar la seva retirada i aportar la informació:

  1. identificació dels drets protegits per la legislació vigent al respecte que es consideren violats,
  2. identificació dels continguts que presumptament violen els drets en qüestió amb informació raonablement suficient per permetre a LA COMISSIÓ DE GESTIÓ DE LA VMPC ubicar aquest material en el Lloc web,
  3. informació de les dades de contacte (adreça física o electrònica i número de telèfon) perquè LA COMISSIÓ DE GESTIÓ DE LA VMPC pugui comunicar-se amb aquesta persona o entitat,
  4. una declaració en la qual aquesta persona o entitat afirmi que la informació inclosa en la notificació és veraç i exacta i que és titular dels drets presumptament vulnerats o que està autoritzat o autoritzada a actuar en nom d’aquest i,
  5. còpia del D.N.I., passaport o un altre document que acrediti la seva identitat.

  LA COMISSIÓ DE GESTIÓ DE LA VMPC atendrà la petició i si considera que la persona o entitat té motius o causes justificades per sol·licitar la retirada d’aquests continguts, procedirà a la seva eliminació immediata del Lloc web de manera que no siguin accessibles per les persones usuàries ni tan sols des de la memòria cau.

   

  8           FORMALITZACIÓ DEL CONTRACTE I RESERVES

  El Client podrà formalitzar, a la seva elecció, amb LA COMISSIÓ DE GESTIÓ DE LA VMPC la contractació dels productes/serveis oferts en qualsevol de les llengües en què aquestes “CONDICIONS GENERALS DE VENDA” estan disponibles en aquest Lloc web.

  8.1              TARIFES

  El preu de venda, està indicat en euros (€) i serà el preu vigent en el moment de la contractació dels productes/serveis oferts en el Lloc web. El preu de venda dels productes/serveis que apareix en el Lloc web podrà ser modificat per LA COMISSIÓ DE GESTIÓ DE LA VMPC en tot moment, sent el preu que s’aplicarà a la compra el que apareix a la pantalla en el moment de realitzar la Comanda.

  Els preus inclouen l’Impost general indirecte (IGI) que resultés aplicable en la data de la Comanda d’acord amb la normativa vigent. Qualsevol modificació del tipus aplicable repercutirà automàticament en el preu dels productes que LA COMISSIÓ DE GESTIÓ DE LA VMPC ven en el Lloc web.

  Sense perjudici de les Comandes realitzades pel Client, LA COMISSIÓ DE GESTIÓ DE LA VMPC, podrà en tot moment modificar l’assortiment dels productes/serveis oferts per a la venda en el Lloc web, especialment, com a conseqüència de restriccions vinculades als seus proveïdors.

  De conformitat amb la normativa aplicable, el Client tindrà la possibilitat, amb caràcter previ a la Comanda, de conèixer en el Lloc web, tota aquella informació que el Proveïdor de serveis/productes hagi facilitat a LA COMISSIÓ DE GESTIÓ DE LA VMPC sobre les característiques fonamentals dels productes/serveis que desitgi adquirir.

  8.2              PROCEDIMENT DE RESERVES 

  El Client haurà de seguir el procediment de compra i/o reserva de www.madriu-perafita-claror.ad. El Client tindrà la possibilitat de comprovar els detalls de la seva Comanda i de corregir els possibles errors. A partir del moment en què el Client confirmi la seva comanda es considerarà que ha acceptat amb coneixement de causa el contingut i les condicions de la Comanda en qüestió i, en concret, el fet que la seva Comanda implica per a ell una obligació de pagament.

  8.3              CONFIRMACIÓ DE LA RESERVA

  La Comanda serà confirmada per LA COMISSIÓ DE GESTIÓ DE LA VMPC mitjançant l’enviament d’un correu electrònic al Client, on rebrà automàticament el bo/localitzador de la reserva, en el qual figuraran els elements essencials dels serveis i productes contractats, el preu i la data en la qual es gaudirà del servei.

  La reserva no quedarà confirmada fins que no es realitzi el pagament íntegre dels productes/serveis contractats.  En cas contrari, la reserva quedarà anul·lada.

  El bo/localitzador te caràcter de rebut i el Client haurà de presentar-lo al servei contractat, com a resguard del pagament efectuat per poder fer ús dels serveis contractats, juntament amb el DNI/Passaport del titular de la reserva. En el cas de que el Client no rebi el bo de confirmació/localitzador, s’aconsella que contacti amb nosaltres a través del servei d’Atenció al Client.

  D’altra banda, LA COMISSIÓ DE GESTIÓ DE LA VMPC no assumeix cap responsabilitat en cas d’error en la introducció del correu electrònic i, per tant,  de la no recepció del correu electrònic de confirmació de la comanda.

  El Client, podrà sol·licitar la remissió de la factura dels serveis prestats per LA COMISSIÓ DE GESTIÓ DE LA VMPC i rebre-la en format paper. Així mateix, l’expedició de la factura electrònica estarà condicionada a l’obtenció prèvia del consentiment exprés del Client en el procés de compra, podent-ho revocar en qualsevol moment, dirigint-se a: portal@areafdes-cp5012.wordpresstemporal.com

  8.4              SIGNATURA MANUSCRITA

  Ateses les característiques especials de la contractació a distància, el Client reconeix la impossibilitat de signar la carta de pagament, document mitjançant el qual es presta habitualment la conformitat de la transacció. Per tant, renuncia a la signatura del document per a tota la transacció electrònica generada com a conseqüència de la reserva a través de la pàgina web. La persona que realitzi una reserva a través de la pàgina web, ha de tenir autorització per fer-ho en nom de tots els components del grup que faran el viatge i ha de confirmar que les persones que formen part del grup, accepten les condicions de la reserva. A més, aquesta persona serà responsable del cost de la reserva, incloses les comissions de cancel·lació o modificació. De la mateixa manera, aquesta persona informarà la resta d’integrants del grup dels detalla de la confirmació i de qualsevol altra informació pertinent.

   

  9           PAGAMENT
  9.1              MITJANS DE PAGAMENT 

  Els mitjans de pagament a través dels quals es pot comprar al Lloc web són: targeta bancària. Les targetes bancàries acceptades en el Lloc web de LA COMISSIÓ DE GESTIÓ DE LA VMPC són les següents: Visa i Mastercard.

  Les targetes de crèdit estaran subjectes a comprovacions i autoritzacions per part de l’entitat bancària emissora de les mateixes, si l’entitat no autoritzés el pagament, LA COMISSIÓ DE GESTIÓ DE LA VMPC no serà responsable en el retard de la confirmació de la reserva  i no podrà formalitzar cap contracte amb el Client.

  9.2              SEGURETAT EN LES OPERACIONS DE PAGAMENT

  Per tal de garantir la seguretat dels pagaments realitzats amb targetes bancàries, el Client ha de comunicar a LA COMISSIÓ DE GESTIÓ DE LA VMPC el criptograma visual (CVV) que figura sobre el revers de la targeta bancària utilitzada pel Client.

  En el marc de la lluita contra el frau per Internet, les dades relatives a la Comanda del Client podran ser comunicades a tercers habilitats per la llei o designats per LA COMISSIÓ DE GESTIÓ DE LA VMPC, amb l’única finalitat de verificar la identitat del Client, així com la validesa de la Comanda, del mitjà de pagament emprat i del lliurament prevista.

  Un cop contemplat aquest control, LA COMISSIÓ DE GESTIÓ DE LA VMPC es reserva el dret d’exigir fotocòpia del document d’identitat del Client i/o qualsevol altres dades relatives a la identitat del Client. El Client disposa d’uns drets que li confereix la normativa de protecció de dades personals segons el que preveu la Política de Privadesa.

  LA COMISSIÓ DE GESTIÓ DE LA VMPC utilitza tots els mitjans per garantir la confidencialitat i la seguretat de les dades de pagament transmesos pel Client durant les transaccions a través del Lloc web. Com a tal, el Lloc web utilitza un sistema de pagament segur SSL (Secure Socket Layer).

   

  10       POLÍTICA DE CANCEL·LACIÓ I MODIFICACIONS

  El Client podrà modificar o cancel·lar la reserva efectuada en qualsevol moment, amb anterioritat a la data d’arribada, d’acord amb les presents Condicions Generals de venda i el que s’estableix en les Condicions Particulars de cada oferta de serveis.

  Si vol cancel·lar la reserva, podrà fer-ho posant-se en contacte amb la Central de Reserves de LA COMISSIÓ DE GESTIÓ DE LA VMPC a través de portal@madriu-perafita-calror.ad

  Si vol modificar la reserva, podrà fer-ho posant-se ne contacte amb la Central de Reserves de LA COMISSIÓ DE GESTIÓ DE LA VMPC a través a través de portal@areafdes-cp5012.wordpresstemporal.com

  10.1          DESPESES APLICABLES A LA CANCEL·LACIÓ DE LES RESERVES

  En cas de desistiment dels serveis contractats a través del Lloc web, el Client te dret a obtenir el reemborsament de la suma que hagués satisfet, amb deducció, en el seu cas, de l’import que es derivi en concepte de despeses de cancel·lació per part dels Proveïdors de serveis.

  Les Condicions de Cancel·lació de cada Proveïdor de serveis es poden consultar en la descripció dels serveis durant el procés de reserva, abans de confirmar-la i a l’e-mail de confirmació, una vegada efectuada la reserva. Cal tenir en compte que algunes reserves no es poden cancel·lar ni modificar, per tant, recomanem consultar la informació que es facilita al procés de reserva del producte/servei que sigui del seu interès abans de fer la reserva.

  L’import de les despeses de cancel·lació poden variar en funció del destí, de la data de cancel·lació i del servei que es vulgui cancel·lar.

  10.2          REEMBORSAMENT DE L’IMPORT

  En el cas de que correspongui un reemborsament al Client, una vegada realitzades les deduccions mencionades en les Condicions de cancel·lació de cada Proveïdor de serveis, LA COMISSIÓ DE GESTIÓ DE LA VMPC abonarà l’import corresponent al Client en la major brevetat possible i, en cap cas, el període superarà els 30 dies.

  Si el Client va efectuar el pagament de la reserva a través de targeta bancària, l’import li serà retornat al compte associat a la targeta amb la que es va efectuar el pagament.

   

  11       MODIFICACIÓ O ANUL·LACIÓ DEL SERVEI PER PART DE LA COMISSIÓ DE GESTIÓ DE LA VMPC O DEL PRESTADOR DE SERVEIS

  En cas que sigui impossible prestar el servei contractat, LA COMISSIÓ DE GESTIÓ DE LA VMPC pot cercar una alternativa per al Client, sempre que sigui possible i que les condicions ho permetin. En cas que no es pugui oferir cap alternativa al servei contractat inicialment o que el Client no accepti l’opció proposada, s’entén que es produeix la resolució del contracte, i LA COMISSIÓ DE GESTIÓ DE LA VMPC efectuarà el reemborsament de l’import que hagi abonat el client.

  12       QUEIXES I RECLAMACIONS 

  Les irregularitats o deficiències que el Client pugui trobar en els serveis contractats, hauran de notificar-se directament al Prestador de serveis en qüestió el més aviat possible i, si és possible, durant el gaudiment dels mateixos serveis, d’aquesta manera s’ofereix la possibilitat de rectificar la situació des de l’inici.

  En el cas de que la solució aportada no satisfaci al Client, haurà de contactar amb el departament d’Atenció al Client de LA COMISSIÓ DE GESTIÓ DE LA VMPC, el qual li donarà resposta a les reclamacions rebudes al més aviat possible i, en tot cas, en el termini màxim d’un mes des de la presentació de la reclamació.

  13       RESPONSABILITAT I SEGURETAT DE LES SEVES TRANSACCIONS

  LA COMISSIÓ DE GESTIÓ DE LA VMPC garanteix la correcta aplicació de les mesures de seguretat i control sobre el tractament de les seves dades personals facilitades, necessàries per a realitzar les transaccions en línia. La comunicació del número de targeta bancària i la validació definitiva de la comanda serviran com a prova de l’acceptació de l’esmenada Comanda i de l’exigibilitat dels imports compromesos per a la reserva dels productes que figurin en la Petició. Els registres informàtics, conservats en els sistemes informàtics de LA COMISSIÓ DE GESTIÓ DE LA VMPC i dels seus associats, es consideraran prova de les comunicacions, Comanda i pagaments realitzats entre les parts.

  En concret, el Client és responsable de mantenir la seguretat de les seves transaccions en línia i/o la contrasenya. Per tant, LA COMISSIÓ DE GESTIÓ DE LA VMPC no assumeix, en cap cas, cap responsabilitat per l’ús fraudulent d’aquestes dades.

   

  14       ATENCIÓ AL CLIENT / SERVEIS DE MEDIACIÓ 

  Per a qualsevol informació addicional, consulta relacionada amb l’estat d’una Reserva o reclamació relacionada amb la seva comanda, pot posar-se en contacte amb el Servei d’Atenció al Client de LA COMISSIÓ DE GESTIÓ DE LA VMPC, a través de: portal@areafdes-cp5012.wordpresstemporal.com

   

  15       RESPONSABILITATS
  15.1          CAPACITAT LEGAL PER CONTRACTAR

  El Client declara comptar amb capacitat legal plena (major de 18 anys) per contractar els serveis oferts per LA COMISSIÓ DE GESTIÓ DE LA VMPC al Lloc web i als seus subdominis,  manifestant que accepta la vinculació a les presents “CONDICIONS GENERALS DE VENDA” i, per tant, en el cas que una persona que no disposi de capacitat legal fes una Comanda al Lloc web de LA COMISSIÓ DE GESTIÓ DE LA VMPC, els responsables legals de l’esmentada persona (pares o tutors) assumiran la responsabilitat íntegra per aquesta Comanda i, en concret, han de satisfer el preu del mateixa.

  15.2          LIMITACIÓ DE RESPONSABILITAT

  Excepte disposició legal en sentit contrari, LA COMISSIÓ DE GESTIÓ DE LA VMPC no acceptarà cap responsabilitat per les següents pèrdues, amb independència del seu origen:

  •  qualsevol pèrdua que no fossin atribuïbles a incompliment per part seva;
  •  pèrdues empresarials (incloent lucre cessant, d’ingressos, de contractes, d’estalvis previstos, de dades, pèrdua del fons de comerç o despeses innecessàries incorregudes); o de
  •  tota altra pèrdua indirecta que no fos raonablement previsible per ambdues parts en el moment en què es va formalitzar el contracte de serveis entre les dues parts.

  Igualment, LA COMISSIÓ DE GESTIÓ DE LA VMPC també limita seva responsabilitat pel que fa als següents casos:

  •  LA COMISSIÓ DE GESTIÓ DE LA VMPC aplica totes les mesures concernents a proporcionar una visualització fidel sobre la informació dels Serveis que s’ofereixen a través del Lloc web, però no es responsabilitza per les imprecisions de la informació que ofereixen els Prestadors de Serveis.
  •  Errors tècnics que per causes fortuïtes o d’una altra índole, impedeixin un normal funcionament del servei a través d’internet. Manca de disponibilitat del Lloc web per raons de manteniment o altres, que impedeixi disposar del servei. LA COMISSIÓ DE GESTIÓ DE LA VMPC posa tots els mitjans al seu abast a l’efecte de dur a terme el procés de compra i pagament dels productes, però, s’eximeix de responsabilitat per causes que no li siguin imputables, cas fortuït o força més gran.
  •  LA COMISSIÓ DE GESTIÓ DE LA VMPC no serà responsable dels danys derivats d’un mal ús del Lloc web, ni de qualsevol actuació fraudulenta realitzada a partir de la informació que en el mateix es facilita.
  •  LA COMISSIÓ DE GESTIÓ DE LA VMPC no es fa responsable dels possibles errors de seguretat o desconnexions que es puguin produir ni dels possibles danys que puguin causar-se a el sistema informàtic de la persona usuària (maquinari i programari), els fitxers o documents emmagatzemats en el mateix , com a conseqüència de la presència de virus a l’ordinador de l’usuari o de la usuària, utilitzant per a la connexió al Lloc web, o d’un mal funcionament del navegador o de l’ús de versions no actualitzades d’aquest.
  •  LA COMISSIÓ DE GESTIÓ DE LA VMPC no es fa responsable de qualsevol responsabilitat que es pugui derivar degut a que el Client no comuniqui qualsevol al·lèrgia o intolerància que pugui patir. La responsabilitat serà imputable única i exclusivament al Client, o en el seu cas, al Prestador de Servei.

  En general, LA COMISSIÓ DE GESTIÓ DE LA VMPC no es responsabilitzarà per cap incompliment o retard en el compliment d’alguna de les obligacions assumides, ni de cap canvi, cancel·lació o modificació de la reserva efectuada, ni de cap pèrdua o dany ocasionat per incompliment, per part dels responsables de prestar el servei, de les obligacions respectives al client, quan el mateix es degui a esdeveniments que estan fora del seu control raonable, és a dir, que es deguin a causa de força major, i aquesta podrà incloure, a manera enunciatiu, però no exhaustiu:

  •  Vagues, tancaments patronals o altres mesures reivindicatives.
  •  Commoció civil, revolta, invasió, amenaça o atac terrorista, estat d’alarma, guerra (declarada o no) o amenaça o preparatius de guerra.
  •  Incendi, explosió, tempesta, inundació, terratrèmol, enfonsament, epidèmia o qualsevol altre desastre natural.
  •  Impossibilitat d’ús de trens, vaixells, avions, transports de motor o altres mitjans de transport, públic o privat.
  •  Impossibilitat d’utilitzar sistemes públics o privats de telecomunicacions.
  •  Actes, decrets, legislació, normativa o restriccions de qualsevol govern o autoritat pública.

   

  16       RESPONSABILITAT I LIMITACIÓ DE RESPONSABILITAT PER ENLLAÇOS DES D’ALTRES PÀGINES WEB 

  Les pàgines web que ofereixin un enllaç al Lloc web de LA COMISSIÓ DE GESTIÓ DE LA VMPC, podran utilitzar la marca, logotip, nom comercial i / o qualsevol altre signe distintiu de LA COMISSIÓ DE GESTIÓ DE LA VMPC únicament i exclusivament en els casos autoritzats legalment o permesos per LA COMISSIÓ DE GESTIÓ DE LA VMPC expressament.

  La persona usuària no podrà reproduir el Lloc web de LA COMISSIÓ DE GESTIÓ DE LA VMPC de cap manera en la seva pròpia pàgina web, ni podrà establir frames o marcs de qualsevol tipus que envoltin el lloc web o permetin visualitzar a través d’adreces d’Internet diferents, o conjuntament amb continguts aliens a aquest, de manera que produeixi o pugui produir error o confusió al públic sobre la procedència dels continguts, impliqui un acte de comparació o imitació deslleial, serveixi per aprofitar la reputació i la marca de LA COMISSIÓ DE GESTIÓ DE LA VMPC, o es faci de qualsevol altra mena d’ús prohibit per la legislació aplicable.

  L’usuari o la usuària que introdueixi l’enllaç al Lloc web LA COMISSIÓ DE GESTIÓ DE LA VMPC, no podrà efectuar sota cap concepte manifestacions falses o inexactes sobre LA COMISSIÓ DE GESTIÓ DE LA VMPC sobre els seus integrants, i/o usuaris o usuàries ni sobre la qualitat dels continguts oferts .

  Les pàgines web en les que s’ofereixi l’enllaç al Lloc web LA COMISSIÓ DE GESTIÓ DE LA VMPC no oferiran continguts il·lícits, nocius, contraris a la moral i als bons costums, que produeixin o puguin produir la falsa idea que LA COMISSIÓ DE GESTIÓ DE LA VMPC dona suport o dona suport les idees, manifestacions o actuacions d’aquestes persones usuàries, o que resultin inadequats en relació amb l’activitat desenvolupada per LA COMISSIÓ DE GESTIÓ DE LA VMPC.

   

  17       RESPONSABILITAT I LIMITACIÓ DE RESPONSABILITAT PER ENLLAÇOS A ALTRES PÀGINES WEB

  Amb l’objecte d’ajudar a la persona usuària a buscar informació o serveis d’interès, el Lloc web LA COMISSIÓ DE GESTIÓ DE LA VMPC pot incloure hipervincles o enllaços a altres llocs web que no són de la seva propietat, ni estan controlats per aquesta. LA COMISSIÓ DE GESTIÓ DE LA VMPC no controla els continguts, les Condicions legals, les polítiques de privacitat o les pràctiques dels llocs web de tercers ni assumeix cap responsabilitat per aquests.

  La persona usuària reconeix i accepta, que l’accés a altres llocs web no suposa que LA COMISSIÓ DE GESTIÓ DE LA VMPC recomani i aprovi el contingut dels mateixos, i que LA COMISSIÓ DE GESTIÓ DE LA VMPC no serà responsable de les pèrdues o danys que l’usuari o la usuària pogués patir, a conseqüència de la disponibilitat dels esmentats llocs web, o a conseqüència de la credibilitat que atorgui a l’exhaustivitat, precisió o existència de qualsevol informació oferta a través d’aquests llocs web.

  LA COMISSIÓ DE GESTIÓ DE LA VMPC retirarà del Lloc web, o impedirà l’accés a aquells enllaços que remetin a activitats il·lícites o lesives de drets o béns d’un tercer, sempre que un òrgan competent així ho hagués declarat, tal com estableix la normativa vigent.

   

  18       PUBLICITAT

  El lloc web pot albergar continguts publicitaris. Els anunciants són els únics responsables d’assegurar que el material remès per a la seva inclusió en el Lloc web compleix amb les lleis que en cada cas puguin ser d’aplicació. LA COMISSIÓ DE GESTIÓ DE LA VMPC no serà responsable de qualsevol error, inexactitud o irregularitat que puguin contenir els continguts publicitaris o dels patrocinadors.

   

  19       PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS 

  LA COMISSIÓ DE GESTIÓ DE LA VMPC tractarà tota la informació introduïda en el Lloc web, de conformitat amb la Política de Privacitat identificada en la pàgina web www.madriu-pearfita-claror.ad, tal com indica la Llei 29/2021, del 28 d’octubre, qualificada de Protecció de dades personals i el Reglament General de Protecció de Dades UE 2016/679, com a responsable de tractament de les dades incloses en el Lloc web.

  Amb la finalitat de garantir un correcte desenvolupament dels productes/serveis contractats, l’informem que LA COMISSIÓ DE GESTIÓ DE LA VMPC compartirà les seves dades de caràcter personal amb el Proveïdor de serveis que ofereixi el servei contractat.

  Pot exercir els seus drets d’accés, rectificació, supressió, oposició i, si escau, portabilitat i limitació, enviant un correu electrònic a portal@madriu-pearfita-claror.ad

   

  20       PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL, MARQUES REGISTRADES

  L’estructura, disseny i forma de presentació dels elements (gràfics, imatges, fitxers logotips, combinacions de colors i qualsevol element susceptible de protecció) estan protegits per drets de propietat intel·lectual, titularitat de COMISSIÓ DE GESTIÓ DE LA VMPC.

  Estan prohibides la reproducció, la transformació, distribució, comunicació pública, posada a la disposició del públic i, en general qualsevol altra forma d’explotació, parcial o total dels elements referits en l’apartat anterior. Aquests actes d’explotació només podran ser realitzats en virtut d’autorització expressa de COMISSIÓ DE GESTIÓ DE LA VMPC i que, en tot cas, hauran de fer referència explícita a la titularitat dels citats drets de propietat intel·lectual de COMISSIÓ DE GESTIÓ DE LA VMPC.

  Els signes distintius (marques, noms comercials) de COMISSIÓ DE GESTIÓ DE LA VMPC, estan protegits per drets de propietat industrial, quedant prohibida la utilització o manipulació de qualssevol d’aquests, excepte autorització expressa i per escrit de COMISSIÓ DE GESTIÓ DE LA VMPC.

   
  21       COMPRA ON-LINE SEGURA

  La seguretat és una prioritat per a COMISSIÓ DE GESTIÓ DE LA VMPC pel que realitzem el màxim esforç per assegurar que el nostre procés de transaccions sigui segur i de que la seva informació personal estigui en lloc segur.

  1. NO COMPARTEIXI LA SEVA INFORMACIÓ PERSONAL

  COMISSIÓ DE GESTIÓ DE LA VMPC mai li enviarà un correu electrònic ni li trucarà per telèfon per demanar-li que reveli o verifiqui la contrasenya del seu compte a COMISSIÓ DE GESTIÓ DE LA VMPC, ni els seus números de compte bancària o targeta de crèdit, ni cap altre tipus d’informació personal. En cas que algú es posi en contacte amb vostè o de rebre un correu electrònic no sol·licitat que li demani alguna de les dades anteriors, no respongui i comuniqui-ho immediatament a  COMISSIÓ DE GESTIÓ DE LA VMPC, perquè procedeixin a la investigació de l’incident.

  1. IDENTIFIQUI ELS CORREUS ELECTRÒNICS FALSOS (INTENTS DE ‘SPOOFING’ O ‘PHISHING’)

  Ignori tot correu electrònic que rebi en el qual se li sol·liciti informació personal o que li redirigeixi a una altra pàgina web que no sigui propietat del  COMISSIÓ DE GESTIÓ DE LA VMPC, o de societats del seu grup, o en el qual se li demani que pagui en un mitjà diferent de l’autoritzat per COMISSIÓ DE GESTIÓ DE LA VMPC, ja que podria ser un intent de suplantació de personalitat (‘spoofing’ o ‘phishing’), i haurà de considerar-ho fraudulent.

  COMISSIÓ DE GESTIÓ DE LA VMPC utilitza el domini “Madriu-perafita-claror.com”  per els seus correus electrònics. Si vostè rep un correu electrònic amb un format diferent, per exemple: madriu-perafita-claror.security@hotmail.com, pot estar segur que és un correu fals. Alguns correus electrònics que practiquen phishing contenen enllaços a llocs web que utilitzen la paraula “COMISSIÓ DE GESTIÓ DE LA VMPC” a la seva URL, però que li dirigiran a un lloc web completament diferent. Si desplaça el ratolí per sobre de l’enllaç, podrà veure la URL associada, que probablement tindrà un format diferent a les enllaçades en els llocs web autèntics del COMISSIÓ DE GESTIÓ DE LA VMPC.

  Si així i tot vostè fa clic en un correu electrònic que practica phishing i és redirigit a una pàgina que s’assembli a “Al seu Compte” o a qualsevol que li demani verificar o modificar la seva informació personal, ignori-la i consideri-la com a fraudulenta.

  1. COMUNIQUI ELS INTENTS DE ‘PHISHING’

  Enviins un correu a portal@areafdes-cp5012.wordpresstemporal.com i adjunti o reexpedeixi el correu electrònic que considera fals. En adjuntar-nos aquest correu electrònic fraudulent, ens està ajudant a localitzar el seu origen.

   

  22        POLÍTICA DE PRIVACITAT RGPDUE / LQPD
  22.1          RESPONSABLE

  De conformitat amb allò que estableix el Reglament General (UE) 2016/679 de Protecció de dades i la Llei 15/2003, del 18 de desembre, qualificada de protecció de dades personals, li informem que les dades personals facilitades a través dels formularis, així com la seva adreça de correu electrònic,  han estat incloses a un tractament titularitat  de la COMISSIÓ DE GESTIÓ DE LA VMPC, que és l’encarregada de la gestió i funcionament del lloc Web esmentat anteriorment.

  S’informa que les dades poden ser tractades amb la finalitat de facilitar informació dels nostres productes i/o serveis  per mitjans electrònics, sempre que ens autoritzi al seu tractament. Les seves dades podran ser objecte de la elaboració de perfils, amb la finalitat d’aplicar un pla de fidelització d’acord a la vinculació comercial del client i oferir ofertes que siguin adequades a les seves preferències. Si bé  podrà en qualsevol moment oposar-se a aquest tipus d’enviaments,  enviant un correu a la següent adreça electrònica : portal@areafdes-cp5012.wordpresstemporal.com, indicant a l’assumpte “Baixa de la llista de distribució“..

  Així mateix, podrà exercir els seus drets d’accés, rectificació, supressió, oposició, portabilitat i limitació, enviant un escrit acompanyat d’una fotocòpia del D.N.I. o document acreditatiu equivalent a la següent adreça electrònica portal@areafdes-cp5012.wordpresstemporal.comindicant en l’assumpte “Protecció de dades“.

  22.2          POLÍTICA

   COMISSIÓ DE GESTIÓ DE LA VMPC està especialment sensibilitzada en la protecció de les dades dels usuaris dels serveis als quals s’accedeix a través del lloc web. Mitjançant les presents CONDICIONS GENERALS DE VENDA s’informa als usuaris de madriu-perafita-claror.ad del tractament i usos als quals se sotmeten les dades personals que es recapten en la web mitjançant la informació addicional, amb la finalitat de que decideixin, lliure i voluntàriament, si desitgen facilitar la informació sol·licitada.

  22.3          MESURES DE SEGURETAT

  Finalment s’informa que COMISSIÓ DE GESTIÓ DE LA VMPC,  ha adoptat en el sistema d’informació les mesures tècniques i organitzatives adequades, a fi de garantir la seguretat i confidencialitat de les dades emmagatzemades, evitant així, la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat; tenint en compte l’estat de la tècnica, els costos d’aplicació, i la naturalesa, l’abast, el context i les finalitats del tractament, així com riscos de probabilitat i gravetat variables associades a cadascun dels tractaments.

  22.4          DRETS DELS USUARIS

  L’interessat de les dades personals en tot cas podrà exercitar els drets que li assisteixen, d’acord amb el Reglament General de Protecció de Dades i la Llei qualificada 15/2003, per mitjà del present document, i que són:

  A.- El dret d’accés, a exercitar amb periodicitat anual, excepte interès legítim acreditat.

  COMISSIÓ DE GESTIÓ DE LA VMPC  procedirà a notificar la seva decisió en el termini d’un mes. Si fos en sentit afirmatiu, l’interessat podrà accedir a la referida informació en el termini dels 10 dies següents a la seva notificació.

  B.- Els drets de rectificació i supressió podran ser exercitats, conformement a les següents previsions, sempre que l’interessat consideri que les dades recollides en els nostres tractaments són inexactes, incomplertes, inadequades o excessives. En aquest  cas, podrà exercitar-los a través d’algun dels mitjans anteriorment previstos.

  COMISSIÓ DE GESTIÓ DE LA VMPC, procedirà a la rectificació o supressió dins dels 10 dies següents al de la recepció de la sol·licitud.

  C.- El dret d’oposició podrà ser exercitat, conformement a les següents previsions, sempre que l’interessat vulgui oposar-se al tractament de les seves dades personals tant per si les dades es tracten lícitament com per interès legítim o consentiment relatiu per finalitats publicitàries.

  D.- El dret de portabilitat podrà ser exercitat, conformement a les següents previsions, sempre que l’interessat consideri que les dades recollides en els nostres tractaments, has de ser retornades al titular de les dades, o bé a un altre tercer (Encarregat de tractament).

  E.- El dret de limitació del tractament podrà ser exercitat, prèviament el dret d’oposició al tractament de les seves dades, i que mentre no es resolgui el Dret d’oposició, es limiti el tractament de les mateixes.

  22.5          CANVI DE NORMATIVA

   La COMISSIÓ DE GESTIÓ DE LA VMPC, es reserva el dret de modificar la present política amb l’objecte d’adaptar-la a les novetats legislatives o jurisprudencials.. Tals canvis seran comunicats amb l’antelació que sigui necessària a la nostra pàgina Web, sense perjudici de reclamar el consentiment necessari dels afectats quan aquest no es considerés atorgat conformement als termes de la present política.

  Qualsevol dubte, pregunta o comentaris que pogués albergar amb referència a la present normativa, no dubti a consultar-les dirigint la seva comunicació sobre aquest tema a portal@areafdes-cp5012.wordpresstemporal.com

   

  23       MISCEL·LÀNIA 
  23.1          INVALIDESA PARCIAL

  Si una o diverses de les disposicions de les presents “CONDICIONS GENERALS DE VENDA” fossin considerades invàlides o declarades invàlides per aplicació de qualsevol llei, reglament o com a conseqüència de decisió definitiva d’una autoritat competent, les restants estipulacions conservaran íntegrament la seva vigència i abast.

  1. Exclusió de renuncia

  El fet que qualsevol de les parts no exerceixi els drets que l’assisteixen en cas d’incompliment per l’altra part de qualsevol de les obligacions que li imposen les presents “CONDICIONS GENERALS DE VENDA”, no es pot interpretar com la renúncia davant futurs incompliments de l’obligació que es tracti.

  1. Llei aplicable i jurisdicció competent

  Aquestes Condicions Generals es regeixen per la legislació del Principat d’Andorra. Les parts se sotmeten, a elecció, per a la resolució dels conflictes i amb renúncia a qualsevol altre fur, als jutjats i tribunals del domicili de l’usuari, o, si s’escau, al lloc de compliment de l’obligació.

  23.2          VIGÈNCIA

  Les presents “CONDICIONS GENERALS DE VENDA” es mantindran vigents fins a la finalització del  contracte de les parts i extinció de totes les obligacions assumides per cadascuna. Aquestes Condicions es poden veure modificades, per la qual cosa és responsabilitat del Client consultar periòdicament i sobretot quan va a realitzar una comanda ja que les Condicions vigents en aquell moment, seran les que resultin aplicables.

   

   DATA DE REVISIÓ DE LES CONDICIONS: MAIG 2022